ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2017-18

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ബഡ്ജറ്റ് 2017- വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ബഡ്ജറ്റ് 2017 - വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ബഡ്ജറ്റ് 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017
സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് 2016-2017

പ്രോജക്ട് 2016-17

പ്രോജക്ട് 2016-17

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

Election 2015

Election 2015- Karad Voterslist

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »