കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്community-kitchen-full-list2

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

01/07/19 മുതല്‍ 15/07/2019 വരെയുള്ള കെട്ടിട പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01/07/2019 മുതല്‍ 15/07/2019 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ proforma

കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പുതുക്കല്‍

നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കാര്‍ഡ് പുതുക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫ്രന്‍സ് ഹാളില്‍ വച്ച് 22/05/2019 മുതല്‍ 30/06/2019 വരെ നടക്കുന്നു

പൌരാവകാശ രേഖ 2018

നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018 വര്ർശത്തെ പൌരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പൌരാവകാശ രേഖ

ഫോര്‍ ദ പീപ്പിള്‍ പരാതി പരിഹാര സെല്‍

www.pglsgd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

അംഗന്‍വാടി വിവരങ്ങള്‍

അംഗന്‍വാടി വിവരങ്ങള്‍

ആശ്രയ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം

ആശ്രയ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം

പ്രോജക്ട് 2017-18

പ്രോജക്ട് 2017-18

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2017-18

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്