ഫോര്‍ ദ പീപ്പിള്‍ പരാതി പരിഹാര സെല്‍

www.pglsgd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

സദ്ഭരണം-നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

അംഗന്‍വാടി വിവരങ്ങള്‍

അംഗന്‍വാടി വിവരങ്ങള്‍

ആശ്രയ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം

ആശ്രയ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം

പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി 01/01/2017 മുതല്‍ 31/07/2017 വരെ

ആകെ കമ്മറ്റികള്‍ - 23

മീറ്റിംഗ് നമ്പര്‍ തീയതി
1 05/01/2017
2 25/01/2017
3 01/02/2017
4 09/02/2017
5 16/02/2017
6 22/02/2017
7 25/02/2017
8 09/03/2017
9 13/03/2017
10 25/03/2017
11 22/03/2017
12 29/03/2017
13 10/04/2017
14 28/04/2017
15 04/05/2017
16 08/05/2017
17 24/05/2017
18 09/06/2017
19 30/06/2017
20 11/07/2017
21 19/07/2017
22 25/07/2017
23 29/07/2017

പ്രോജക്ട് 2017-18

പ്രോജക്ട് 2017-18

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2017-18

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ബഡ്ജറ്റ് 2017- വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ബഡ്ജറ്റ് 2017 - വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ബഡ്ജറ്റ് 2017