പൌരാവകാശ രേഖ 2018

നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018 വര്ർശത്തെ പൌരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പൌരാവകാശ രേഖ

ഫോര്‍ ദ പീപ്പിള്‍ പരാതി പരിഹാര സെല്‍

www.pglsgd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

സദ്ഭരണം-നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

അംഗന്‍വാടി വിവരങ്ങള്‍

അംഗന്‍വാടി വിവരങ്ങള്‍

ആശ്രയ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം

ആശ്രയ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം

പ്രോജക്ട് 2017-18

പ്രോജക്ട് 2017-18

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2017-18

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ബഡ്ജറ്റ് 2017- വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ബഡ്ജറ്റ് 2017 - വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ബഡ്ജറ്റ് 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017
സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് 2016-2017