ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപകരണം നല്‍കുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പ്

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപകരണം നല്‍കുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പ് അകപ്പറമ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വച്ച്  25.01.2018 ല്‍ നടത്തുന്നു.

e0b4ade0b4bfe0b4a8e0b58de0b4a8-e0b4b6e0b587e0b4b7e0b4bfe0b495e0b58de0b495e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b495e0b58de0b495e0b581e0b4b3e0b58d1 e0b4ade0b4bfe0b4a8e0b58de0b4a8e0b4b6e0b587e0b4b7e0b4bfe0b495e0b58de0b495e0b4bee0b4b0e0b581e0b49fe0b586-e0b495e0b58de0b4afe0b4bee0b4ae1

പഠനോപരണ വിതരണം

പഠനോപകരണവിതരണം  -  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്‍റ്  നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

e0b4aae0b4a0e0b4a8e0b58be0b4aae0b495e0b4b0e0b4a3-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482-2 e0b4aae0b4a0e0b4a8e0b58be0b4aae0b495e0b4b0e0b4a3-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  - പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍ ഭാഗമായി   വീടുകളില്‍ നേരിട്ട് എത്തി പ്രഷര്‍,ഷുകര്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ആശാവര്‍ക്കര്‍ മാര്‍ക്ക് വിതരണം നല്‍കുന്നു

20181226_11225913

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം (എസ്.സി)

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം (എസ്.സി)-  ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്  മിനി എല്‍ദോ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

panchayath-sc-cot-distribution2

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് 1

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് 2

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കാലയളവില്‍ 100 ശതമാനം പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ച് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രശംസാപത്രം

plan-2scan1

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - ആയുര്‍വ്വേദ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് 07.07.2018

medical-camp1..medical-camp-2

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 പദ്ധതി ടെണ്ടര്‍ പരസ്യങ്ങള്‍

tender-1-1tender-1tender-2tender-31</atender-notice-1tender-notice-2tender-notice-3tender-notice-4

ജില്ലയിലെ സദ്ഭരണ പഞ്ചായത്തിനുള്ള പുരസ്ക്കാരം ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടറില്‍നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

sadbar

Older Entries »