ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

scan30012

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച വീടുകള്‍

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച വീടുകള്‍

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

scan30001

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

Tender Notice

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ടെണ്ടര്‍

scan30011

scan30012

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പ്രോജക്ടുകളു ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

scan30001

TENDER NOTICE -AE,LSGD

TENDER INVITATION -LSGD

ജാഗ്രത സമിതി - ജെണ്ടര്‍ഡെസ്ക് - സ്ത്രീസുരക്ഷ- സ്വയംസുരക്ഷ ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ്

ജാഗ്രത സമിതി - ജെണ്ടര്‍ഡെസ്ക് -  കൌമാരക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍വച്ച് നടത്തിയ      സ്ത്രീസുരക്ഷ- സ്വയംസുരക്ഷ ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ്

img-20191019-wa0009 img-20191019-wa0008 img-20191019-wa0004

Tender Notice

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

scan1

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

Older Entries »