2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

2017-18,2018-19 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18,2018-19  ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

2018-19  വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

2017-18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2017-18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

അങ്കണവാടി- ഹൈടെക് ഫര്‍ണീച്ചറുകറുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷന്

അങ്കണവാടി- ഹൈടെക് ഫര്‍ണീച്ചറുകറുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷന്

scan3

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

scan300031

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

scan30004 scan30005

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

scan30003

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍- 03.05.2020 ല്‍ ഭക്ഷണം നല്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍- 02.05.2020 ല്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

Older Entries »