ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

2019-20  വാര്‍ഷിക പദ്ധതി   വിവിധ പദ്ധതികളുടെ    ടെണ്ടര്‍

2019-20 പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

2019-20 പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പ്രൈമറി സ്ക്കൂളുകളില്‍ പ്രഭാത ഭക്ഷണം പരിപാടി പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.മിനി എല്‍ദോ ഉത്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണം

പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണം

പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണം

img-2031

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

LIFE ഭവന പദ്ധതി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച 44 ഭവന ങ്ങളുടെ താക്കോൽ ദാനം ബഹു. മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ 03.03.2019 ന് നിർവ്വഹിച്ചു

save_20190303_223857save_20190303_223927

2019-20 ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം

2019-20  ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം

budget-1 budget-2

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

cds-3 cds-21 cds-5 cds-4

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപകരണം നല്‍കുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പ്

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപകരണം നല്‍കുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പ് അകപ്പറമ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വച്ച്  25.01.2018 ല്‍ നടത്തുന്നു.

e0b4ade0b4bfe0b4a8e0b58de0b4a8-e0b4b6e0b587e0b4b7e0b4bfe0b495e0b58de0b495e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b495e0b58de0b495e0b581e0b4b3e0b58d1 e0b4ade0b4bfe0b4a8e0b58de0b4a8e0b4b6e0b587e0b4b7e0b4bfe0b495e0b58de0b495e0b4bee0b4b0e0b581e0b49fe0b586-e0b495e0b58de0b4afe0b4bee0b4ae1

പഠനോപരണ വിതരണം

പഠനോപകരണവിതരണം  -  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്‍റ്  നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

e0b4aae0b4a0e0b4a8e0b58be0b4aae0b495e0b4b0e0b4a3-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482-2 e0b4aae0b4a0e0b4a8e0b58be0b4aae0b495e0b4b0e0b4a3-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍

നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  - പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍ ഭാഗമായി   വീടുകളില്‍ നേരിട്ട് എത്തി പ്രഷര്‍,ഷുകര്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ആശാവര്‍ക്കര്‍ മാര്‍ക്ക് വിതരണം നല്‍കുന്നു

20181226_11225913

Older Entries »