ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ശ്രീ.സജീവ് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി
2 മോഹന്‍ രാജ് ജേക്കബ് പ്രസിഡന്റ്
3 ശ്രീ.രാജേഷ് ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 ശ്രീലത.എം.എസ് അസി.സെക്രട്ടറി
5 പ്രദീപ്. ജി അക്കൌണ്ടന്റ്
6 വിജയകുമാര്‍ എല്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ഫിറോസ് കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 സ്റ്റാന്‍ലിന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 അലി അഹമ്മദിന്‍ കബീര്‍ പി ഐ ക്ലര്‍ക്ക്
10

11

ലിജിമോള്‍.റ്റി.പി

പ്രദീപ്

ക്ലര്‍ക്ക്

ക്ലര്‍ക്ക്

12 സന്ധ്യ.എസ് ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 റ്റി. കെ എബ്രഹാം പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍