പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായ് നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായ് രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍