ടെണ്ടര്‍ 2018-19

tender

tender-details

Receipt and Payment Statement-01-12-2018 to 31-12-2018

Receipt-and-payment-statement-1-12-18-to-31-12-181

നന്മണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- 2018-19 ടെണ്ടർ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്- വ്യാപാരികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ്-1

വാര്‍ഡ്-2

വാര്‍ഡ്-3

വാര്‍ഡ്-4

വാര്‍ഡ്-5

വാര്‍ഡ്-6

വാര്‍ഡ്-7

വാര്‍ഡ്-8

വാര്‍ഡ്-9

വാര്‍ഡ്-10

വാര്‍ഡ്-11

വാര്‍ഡ്-12

വാര്‍ഡ്-13

വാര്‍ഡ്-14

വാര്‍ഡ്-15

വാര്‍ഡ്-16

വാര്‍ഡ്-17

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2018-19

സമഗ്ര തെങ്ങ്കൃഷി വികസനം

സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസനം (വനിത)

പാട്ടകൃഷി

വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍

നെല്‍കൃഷി കൂലിചെലവ്

തരിശ്ശ്ഭൂമിയില്‍ കൃഷി ഇറക്കല്‍

വീട് പുനരുദ്ധാരണം (പട്ടിക ജാതി)

കോഴിഗ്രാമം (ഗ്രൂപ്പ്)

കുരുമുളക് കൃഷി (പട്ടിക ജാതി)