സമൂഹ അടുക്കള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്താക്കള്‍

2019-2020 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1 ) വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ് (എസ് സി)

2) മേല്‍പ്പുര (എസ് സി)

3) മേല്‍പ്പുര (ജനറല്‍)

4) ഭവനപുനരുദ്ധാരണം

5) പശുവിതരണം (ജനറല്‍)

6) പശുവിതരണം (എസ് സി)

7 പഠനമുറി (എസ് സി)

GRAMASABHA 2019-2020

GRAMASABHA

നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

ISO CERTIFICATE

08.01.2021
നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഐ എസ് ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി സര്‍വ്വലന്‍സ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും ആയത് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഐ എസ് ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നിലനിര്‍ത്തി.

LATRINE BENEFICIARY LIST 2015-2016

LATRINE BENEFICIARY LIST

AFS 2012-13

INCOME AND EXPENDITURE 2012-2013

RECEIPTS 2012-2013

ജനപ്രതിനിധികള്‍


2020-25 ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍


ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍-2015-2020


2010-2015 ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »