പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്     

:

തൃത്താല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

26.2ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

23288
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11135
സ്ത്രീകള്‍

:

12153
ജനസാന്ദ്രത

:

889
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1091
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

84.76
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

89.33
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

80.69
Source : Census data 2001