പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍ 2018-19

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നല്‍കല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നല്‍കല്‍

ബയോഗ്യാസ് (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (ജനറല്‍)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (എസ്.സി)

കറവപ്പശുവാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (ജനറല്‍)

കറവപ്പശുവാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (എസ്.സി)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (എസ്.സി)

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ വിത്ത് സൈഡ് വീല്‍ നല്‍കല്‍(എസ് സി)

വിവാഹധന സഹായം (എസ് സി)

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍ 2017-18

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നല്‍കല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നല്‍കല്‍

ബയോഗ്യാസ് (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സമഗ്ര കവുങ്ങ്കൃഷി വികസനം

സമഗ്ര കേരകൃഷി വികസനം

സമഗ്ര നെല്‍ കൃഷി വികസനം

ഉഴവ് കൂലി നല്‍കല്‍

കറവപ്പശുവാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (ജനറല്‍)

കറവപ്പശുവാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (എസ്.സി)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് സബ്സിഡി (ജനറല്‍ വിഭാഗം)

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് സബ്സിഡി(എസ്.സി)

വനിതകളെ ഭൂവുടമയാക്കല്‍(ബ്ലോക്ക്)

വനിതകളെ ഭൂവുടമയാക്കല്‍

സംസ്ഥാന അന്തര്‍സംസ്ഥാന പ്രവേശന പരാക്ഷകളിലൂടെ വിജയിച്ച് ഉന്നതസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് സ്കോള൪ഷിപ്പ്(എസ് സി)

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ വിത്ത് സൈഡ് വീല്‍ നല്‍കല്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ വിത്ത് സൈഡ് വീല്‍ നല്‍കല്‍(എസ് സി)

വനിതാ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം

പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്‍മാര്‍ജ്ജനത്തിന്‍റെ ബാഗമായി പേപ്പര്‍ബാഗ് നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍- ഗ്രൂപ്പ്-(ബ്ലോക്ക്)

വിവാഹധന സഹായം (എസ് സി)

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള പദ്ധതി (എസ് സി)

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

പദ്ധതികള്‍ 2017-18

നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അനുമതി ലഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്കായി

ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്രാമസഭകള്‍ 2017-18

വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭകള്‍

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍ 2016-17

പട്ടിക 1

പട്ടിക 2

പട്ടിക 3

പട്ടിക 4

പട്ടിക 5

പട്ടിക 6

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

ഇലക്ഷന്‍ 2015

അന്തിമ  വോട്ടെര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്

ഗുണഭോകൃത ലിസ്ത് 2014-15

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 1

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്2

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്3

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്4

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്5

മാനസിക-ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വം - കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം- എസ് സി

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വം - കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം- ജനറല്‍

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം

തൊഴുത്ത് വളക്കുഴി നിര്‍മ്മാണം- എസ്.സി

തൊഴുത്ത് വളക്കുഴി നിര്‍മ്മാണം- ജനറല്‍

വികലാംഗ ഭവന നിര്‍മ്മാണം- ജനറല്‍

വിധവ ഭവന നിര്‍മ്മാണം- ജനറല്‍

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - എസ്.സി

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - എസ്.സി

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »