അറിയിപ്പ്

നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ .എസ്‌ .ജി .ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർറുടെ ഓഫീസിൽ 30/09/2020 -ൽ നടത്തിയ ടെന്ഡ്റിലെ പൂരിപ്പിച്ച ദര്ഘാനസുകള്‍ സീല്‍ കവറുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്ഡ് / സ്പീഡ്പോസ്റ്റ് മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ 08/10/2020 , 1 .00 P M വരെ ദീര്ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ .എസ്‌ .ജി .ഡി

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ മുഖാന്തിരം സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തലനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ മുഖാന്തിരം സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഇലക്ഷന്‍ 2020

നാഗലശ്ശേരരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍ 2019-20

വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍ 2018-19

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നല്‍കല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നല്‍കല്‍

ബയോഗ്യാസ് (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (ജനറല്‍)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (എസ്.സി)

കറവപ്പശുവാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (ജനറല്‍)

കറവപ്പശുവാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (എസ്.സി)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (എസ്.സി)

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ വിത്ത് സൈഡ് വീല്‍ നല്‍കല്‍(എസ് സി)

വിവാഹധന സഹായം (എസ് സി)

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍ 2017-18

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നല്‍കല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നല്‍കല്‍

ബയോഗ്യാസ് (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സമഗ്ര കവുങ്ങ്കൃഷി വികസനം

സമഗ്ര കേരകൃഷി വികസനം

സമഗ്ര നെല്‍ കൃഷി വികസനം

ഉഴവ് കൂലി നല്‍കല്‍

കറവപ്പശുവാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (ജനറല്‍)

കറവപ്പശുവാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (എസ്.സി)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് സബ്സിഡി (ജനറല്‍ വിഭാഗം)

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് സബ്സിഡി(എസ്.സി)

വനിതകളെ ഭൂവുടമയാക്കല്‍(ബ്ലോക്ക്)

വനിതകളെ ഭൂവുടമയാക്കല്‍

സംസ്ഥാന അന്തര്‍സംസ്ഥാന പ്രവേശന പരാക്ഷകളിലൂടെ വിജയിച്ച് ഉന്നതസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് സ്കോള൪ഷിപ്പ്(എസ് സി)

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ വിത്ത് സൈഡ് വീല്‍ നല്‍കല്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ വിത്ത് സൈഡ് വീല്‍ നല്‍കല്‍(എസ് സി)

വനിതാ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം

പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്‍മാര്‍ജ്ജനത്തിന്‍റെ ബാഗമായി പേപ്പര്‍ബാഗ് നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍- ഗ്രൂപ്പ്-(ബ്ലോക്ക്)

വിവാഹധന സഹായം (എസ് സി)

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള പദ്ധതി (എസ് സി)

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

Older Entries »