ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2019-20

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ്.
അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2012-13

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌  2012-13

2012-13 bharana report

2012-13 bharana report

2012-13 bharana report

2012-13 bharana report

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2014-15

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2014-15

img_0004

img_0005

img_0006

img_0007

img_0008

img_0009

img_0010

img_0011

img_0012

img_0013

img_0014

img_0016

img_0017

img_0019

img_0020

img_0021

img_0022

img_0023

img_0024

img_0025

img_0026

img_0027

img_0028

img_0030

img_0031

img_0032

img_0033

img_0034

img_0035

img_0036

img_0037

img_0038

img_0039

img_0040

img_0041

img_0042

img_0043

img_0044

img_0045

img_0046

img_0047

img_0048

img_0049

img_0051

img_0052

img_0053

img_0054

img_0055

img_0056

img_0057

img_0058

img_0059

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2013-14

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌  2013-14

img_0060

img_0061

img_0062

img_0063

img_0064

img_0065

img_0066

img_0067

img_00681