ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

Drinking Water Supply - Quatation Invited

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ 2018-19

ക്വട്ടേഷന്‍ക്വട്ടേഷന്‍‌

Tender - E Tender - 2018-19 Project

Panchayat Office Computer

Panchayat Office Computer

ഡിജിറ്റല്‍ പഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര രേഖ തയ്യാറാക്കല്‍

ഡിജിറ്റല്‍ പഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര രേഖ തയ്യാറാക്കല്‍

ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

പാതിരാസൂര്യന്‍ സോളാര്‍ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

പാതിരാസൂര്യന്‍ സോളാര്‍ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

ജീവനകാര്യം

List Of Office Staff

SI No. Name Designation Section Mobile No.
1 K S Josmon Secretary Secretary 9496048125
2 Dileep B Assistant Secretary Assistant Secretary 9961321152
3 Anil D Superintendent Superintendent 9446131359
4 Vineetha N Accountant Accountant 9495388046
5 Rajeevan V Senior Clerk A1 8086801859
6 Sherly P P Senior Clerk A3 9497447964
7 Praveesh N K Senior Clerk A2 9947630994
8 Reshma Vadakkayil Senior Clerk A5 9747342240
9 Satheesh Babu K  Health Inspector A4 9847661496
10 Vijusha V C Clerk B1 9400913265
11 -
12 Ancy Joseph Clerk B4 8547437186
13 Sooraj N K Clerk B3 9747750179
14 Sreenath N Clerk B6 9526173918
15 Haridasan K P Librarian A6 9495784480
16 Pradeesh Kumar Office Attendent - 9961195260
17 Aji A Office Attendent - 9496816713
18 Manoj Driver - 9539934560
19 Vasu N P F T S - 9562220624
20 Chandran C F T S - 9656306725
21 Lalitha P T F T S - 9400888876
22 Girija A F T S - 9846927080
23 Devi P P F T S - 9526409020