ഡാറ്റാ ബാങ്ക്

മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ലാന്‍റ് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്

Data Bank Of Muzhakkunnu GP

Data Bank pdf

Gazette Notification