ഫോട്ടോ ഗാലറി

മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -  ഹരിത കേരളം - മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി - പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണം

ചടങ്ങില്‍ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. ബാബു ജോസഫ് സംസാരിക്കുന്നു

ചടങ്ങില്‍ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. ബാബു ജോസഫ് സംസാരിക്കുന്നു

ചടങ്ങ്

ചടങ്ങ്

വിതരണം

വിതരണം

മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഹരിത കേരളം - ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ‌- തടയണ നിര്‍മ്മാണം

ആറളം പുഴയില്‍ - അയ്യപ്പന്‍കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത്

ആറളം പുഴയില്‍ - അയ്യപ്പന്‍കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത്

ആറളം പുഴയില്‍ - പാലപ്പുഴ എന്ന ഭാഗത്ത്

ആറളം പുഴയില്‍ - പാലപ്പുഴ എന്ന ഭാഗത്ത്

20170122_110556


മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ശുചിത്വ പദ്ധതി - പൊലിമ

പൊലിമ - പോസ്റ്റര്‍

പൊലിമ - പോസ്റ്റര്‍

പോസ്റ്റര്‍

പോസ്റ്റര്‍

ശുചിത്വ പദ്ധതി - പൊലിമ