പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

പേരാവൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

31.04 ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

 
ജനസംഖ്യ

:

19228
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9635
സ്ത്രീകള്‍

:

9593
ജനസാന്ദ്രത

:

619
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

996
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.66
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.6
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.74
Source : Census data 2001