മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുകള്‍
1 വി. പത്മനാഭന്‍ മാസ്റ്റര്‍
2 മൌവ്വഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമന്‍
3 അബൂബക്കര്‍ ഹാജി
4 പാലക്ക ബാലന്‍
5 എന്‍ ദാമോദരന്‍ മാസ്റ്റര്‍
6 സി. കെ. സുധ