മുഴക്കുന്ന് - പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുകള്‍ വര്‍ഷം
1 വി. പത്മനാഭന്‍ മാസ്റ്റര്‍ 1975-1980
2 മൌവ്വഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമന്‍ 1980-1985
3 അബൂബക്കര്‍ ഹാജി 1985-1990
4 പാലക്ക ബാലന്‍ 1990-1995
5 എന്‍ ദാമോദരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ 1995-2000
6 സി. കെ. സുധ 2000-2005
7 എം കണ്ണന്‍ 2005-2010
8 ടി പ്രസന്ന 2010-2015
9 ബാബു ജോസഫ് 2015-2020
10 ടി ബിന്ദു 2020-2025