തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍