കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പിന് വാടക സാധനം വാങ്ങാന്‍ ധനസഹായം