2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി വ്യക്തിഗതം/ഗ്രൂപ്പ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  വിവിധ ഗ്രാമസഭകള്‍ അംഗീകരിച്ചു.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് :-

കരനെല്‍കൃഷി വികസനം

ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - പട്ടികവര്‍ഗം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം - പട്ടികവര്‍ഗം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം - പട്ടികജാതി

വനിതാ ഗ്രൂപ്പിന് പോത്ത് കിടാരി വിതരണം

വനിതാ ഗ്രൂപ്പിന് ആട് വിതരണം

വനിതകള്‍ക്ക് ആട് വിതരണം - പട്ടികജാതി

റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണം

മട്ടുപ്പാവില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പട്ടികജാതി

പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന് കാട് വെട്ട് യന്ത്രം

പി വി സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം - പട്ടികവര്‍ഗം

പട്ടികവര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

പട്ടികവര്‍ഗ വനിതകള്‍ക്ക് ആട് വിതരണം

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലി, ചെലവ്, സബ്സിഡി

തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍

തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍

തരിശ് നിലം കൃഷി യോഗ്യമാക്കല്‍

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പിന് വാടക സാധനം വാങ്ങാന്‍ ധനസഹായം

ബ്ലോക്ക് - ക്ഷീര ഗ്രാമം പദ്ധതി

ബ്ലോക്ക് - നെല്‍കൃഷി വികസനം

ബ്ലോക്ക് - പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനസഹായം

ബ്ലോക്ക് - പശു ഫാം

ബ്ലോക്ക് - ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ബ്ലോക്ക് - ഭവന നിര്‍മ്മാണം ധനസഹായം

ബ്ലോക്ക് - മഞ്ഞള്‍ ഗ്രാമം പദ്ധതി

ബ്ലോക്ക് - വൃക്ക മാറ്റി വെച്ചവര്‍ക്ക് ധന സഹായം