2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വിവിധ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് :-

1. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - എസ്.ടി

2. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

3. തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍

4. ഇറച്ചിക്കോഴി യൂണിറ്റിന് സബ്സിഡി

5. മട്ടുപ്പാവില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി

6. ചെറു ധാന്യ വിത്ത് വിതരണം

7. സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍

8. വിവാഹ ധന സഹായം - എസ്.ടി

9. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - എസ്. ടി

10. പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം- പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

11. കര നെല്‍കൃഷി

12. തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍

13. കശുമാവിന്‍ തൈ വിതരണം

14. തരിശു നിലം കൃഷി യോഗ്യമാക്കല്‍

15. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

16. ക്ഷീര ഗ്രാമം പദ്ധതി

17. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ്

18. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

19. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

20. സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസം - ബ്ലോക്ക് പദ്ധതി

21. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

22. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

23. പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് ആട് വിതരണം