അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങല്‍

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത പഞ്ചായത്തിനുള്ള അവാര്‍ഡ് ബഹു: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയില്‍ നിന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഷാജി കൊഴുക്കുന്നോന്‍  ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.