കേട് വന്ന തെങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റി പുതിയത് വച്ച് പിടിപ്പിക്കല്‍