2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വിവിധ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് :-

1. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍

2. തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വകിണറാക്കി മാറ്റല്‍

3. പശു വിതരണം - വനിതകള്‍

4. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഓട്ടോ വാങ്ങുന്നതിന് ധന സഹായം

5. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍

6. ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

7. ബയോഗ്യാസ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് സബ്സിഡി അനുവദിക്കല്‍

8. വിവാഹ ധന സഹായം (പട്ടികജാതി)

9. തെങ്ങിന് ജൈവവളം, കുമ്മായം വിതരണം

10. നേന്ത്രവാഴക്ക് വളം വിതരണം

11. നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി

12. ഇഞ്ചി, മഞ്ഞള്‍ വിത്ത് വിതരണം

13. കുരുമുളക് തൈ വിതരണം

14. പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം

15. കേട് വന്ന തെങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റി പുതിയത് വച്ച് പിടിപ്പിക്കല്‍

16. മാവ് ഗ്രാമം പദ്ധതി

17. നാടന്‍ വാഴക്കന്ന് വിതരണം

18. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

19. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

20. കുടുംബശ്രീ വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

21. ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഭവന നിര്‍മ്മാണം

22. സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് സബ്സിഡി

23. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്