മുഴക്കുന്ന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ  107/2017  നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം  പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ  ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ സാധ്യതാ ലിസ്റ്റ്  താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക -ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക -ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ ആക്ഷേപമുള്ളവര്‍ക്ക്  10/08/2017  വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അപ്പീല്‍ ഫോറം  നല്‍കാവുന്നതാണ്.  അപ്പീല്‍ ഫോറം  പഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാണ്.

11/09/2017 ന് ലൈഫ് മിഷന്‍ രണ്ടാം ഘട്ട അപ്പീല്‍ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടികകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

അപ്പീല്‍ പട്ടിക1

അപ്പീല്‍ പട്ടിക - 2 (3)

2. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

അപ്പീല്‍ പട്ടിക - 1 (48)

അപ്പീല്‍ പട്ടിക - 2 (68)