പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

വയനാട്
ബ്ളോക്ക്

:

കല്‍പ്പറ്റ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

47.38ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

26767
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13586
സ്ത്രീകള്‍

:

13181
ജനസാന്ദ്രത

:

565
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

970
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

83.95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

88.98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

78.79
Source : Census data 2001