5555_0001

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

img20181001_0009

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

https://drive.google.com/file/d/16IGVz3izGZWmKXtuUrtzwJRtzQQ-x2nV/view?usp=sharing

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018/19

ഓരോ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റും കാണുന്നതിനായി തലക്കെട്ടിന് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

https://drive.google.com/open?id=1HHZ9ELKFFmP9k0RTrmdrvrptxhNb94dM

വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങല്‍

https://drive.google.com/open?id=18OtJABx9nOcRb64azIW_RHh-RSJ_JIcd

കാ൪ഷിക യന്ത്രം വാങ്ങി സമിതികള്‍ക്ക് / സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കല്‍

https://drive.google.com/open?id=17Ye5usvCa98zVmOQITGr7hFrQXCFYXqu

തുണി സഞ്ചി നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ് ( വനിത) - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

https://drive.google.com/open?id=1a-6BGpB-3BCuJmlXiPSLS1637r_ngMGZ

എസ്. സി. കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/open?id=1PdtAJzYhXhyYOdIU2I-eD_9CNqoDUDOg

ക്ഷീര കര്‍ഷക൪ക്ക് ധാതു ലവണ മിശ്രിതം

https://drive.google.com/open?id=1GT_JLfTSMfXDjavwbImLyJ7hHqsSmS6A

വീട് മെയിന്‍റന൯സ് (ജനറല്‍ )

https://drive.google.com/open?id=1q_hwmay9mXwOuaUbrqJlIePIxVXI2FP9

ആട് വള൪ത്തല്‍ ( വനിത)

https://drive.google.com/open?id=1m5Vi2aBKt8V0_rWjMO1AfwKDnWdz2fnw

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

https://drive.google.com/open?id=1lvPb1g08rtO-LFu6pXXccjIK3H3EW0i1

കുരുമുളക് തൈ  വിതരണം

https://drive.google.com/open?id=1qyqu-FxtiuPUoNFQjggeOy6bCg_nAgWm

എസ് സി വിദ്യാര്ത്ഥികള്‍ക്ക്  മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോ ളര്‍ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/open?id=1HgvnhZ0nZhj5jMlCTtG7QvqaS2AQG3OD

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക് പാലിന് ഇന്‍സെന്‍റീവ്


നെല്‍വിത്ത്

https://drive.google.com/open?id=1UfRIRP19RAj2AL6dwPkDGOGg7CYT6GZA

ശാരീരിക വെല്ലുവി ളി നേരിടുന്നവ൪ക്ക് പെ ട്ടിക്കട

https://drive.google.com/open?id=1bXL7yFCp-d_VTZqKrryXXz9YoqmhnCJo

എസ് സി കുട്ടികള്‍ക്ക്  പഠനോപ കരണം

https://drive.google.com/open?id=1TKEmJAq943yeDjOXIjFsEprZhzuGsF0s

വീട്   മെയിന്‍റന൯സ് എസ്.സി

https://drive.google.com/open?id=1MAJi11p_YC-iCDhu2zz3A1KWFu8sfmp2

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവ൪ക്ക്  സ്കോള൪ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/open?id=13S3B_CepbS69WqHft6Pxl6760rVs7fTt

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേ രിടുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാവിന് സൈഡ് കാര്‍ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനം

https://drive.google.com/open?id=1MmPNp54aeZY8BMfB-mCOtFyn52j-HdKe

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ യൂണിറ്റ് ( എസ്. സ്ി )

https://drive.google.com/open?id=1olLywtpIThDqLDbqiCB372HECm12HvY1

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ യൂണിറ്റ് ( ജനറല്‍ )

https://drive.google.com/open?id=1U7NxiC6Yr62N3uTpzbKDYszgw1yJPkeK

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-2017/18 ഭവനനിര്‍മ്മാണം എസ് സി

ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

img_20180108_0001

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

img_20171020_0005

img_20171020_0004

img_20171020_0003

img_20171020_0002

ലൈഫ് പദ്ധതി-അപ്പീല്‍ അപേക്ഷളിന്മേല്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭവനരഹിതര്‍

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡുതലത്തില്‍ കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലിസ്റ്റ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDaFJIR0hYdmNfMDg

ലൈഫ് ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതരും ഭവനരഹിതരുടെയും കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭവനരഹിതര്‍

https://drive.google.com/file/d/0B410fd903FtDSXVCYW9fdWhmbjQ/view?usp=sharing

ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതര്‍

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDWnZ0QkluZXNHX1U

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി

https://drive.google.com/file/d/0B410fd903FtDcU1OSWx3QVdIdWc/view?usp=sharing

Older Entries »