5555_0001

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക-11.11.2020

ഇലക്ഷന്‍- അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

https://drive.google.com/drive/folders/1E8QsuDolhjkS2rSuZA5hnhT2gOLnU4WN?usp=sharing

ഇലക്ഷന്‍ 2020- സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്

മുട്ടാര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡുതലത്തിലുള്ള സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

https://drive.google.com/drive/folders/1pfmsGEmY33BSWe5L7-IY97wdCUfEI0cL?usp=sharing

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020/21

മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020/21 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്.

താറാവ് ജനറല്‍

https://drive.google.com/file/d/1xtsRw2649JwtgD9nX3BoK2wlmMlM2OS0/view?usp=sharing

താറാവ് എസ് സി

https://drive.google.com/file/d/1cOjYfvzOe7Gwbdm7AWEO7ZrPp6R9RTX-/view?usp=sharing

കിടാരി ജനറല്‍

https://drive.google.com/file/d/12AzTY0Zj36T4Iu8Qry9HRkU45agnnnDZ/view?usp=sharing

കിടാരി എസ് സി

https://drive.google.com/file/d/14N7xVrn2bRBnPbV3An0hy7GpJj6Vhl9m/view?usp=sharing

മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍ എസ് സി

https://drive.google.com/file/d/1o8WXm9GjHdYDbiQwYPaZ-lUhn5BRJIGZ/view?usp=sharing

മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/file/d/1kOK3S_kTiZLEFtEwiuSAEz5bgS6qC0Ey/view?usp=sharing

പച്ചക്കറി

https://drive.google.com/file/d/1GpuVw3DmF12qu0n62gAUyAThvjpMN64y/view?usp=sharing

പഠനമുറി എസ് സി

https://drive.google.com/file/d/1i7vN-9764Si1nuThLgMk2M9JfxVsVgEl/view?usp=sharing

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോട് കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

https://drive.google.com/file/d/1QHvCGdMd9JEa-VOUygVlsAkdHaN1K5_V/view?usp=sharing

കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

https://drive.google.com/file/d/1p-gT8MMokUwegdiFiVaWLYkYj3KxDu_B/view?usp=sharing

സ്വയംതൊഴില്‍

https://drive.google.com/file/d/1FN4HhTK4rEYVZM3pF1EOMeNawO3H9HQE/view?usp=sharing

തൊഴുത്ത് നവീകരണം

https://drive.google.com/file/d/1lcwJC7IffBMvOxSEKy-PHshBRYpqoaHO/view?usp=sharing

മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഫൈബര്‍ ഫ്രീ ഇന്‍ഫോഴ്സ്ഡ്  വള്ളം (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

https://drive.google.com/file/d/1WOiy5V_zcHV5cYMF7wd87Vcl8TNYB0jz/view?usp=sharing

ഇലക്ഷന്‍ 2020 - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി അതാത് വാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്.

വാര്‍ഡ് 1

https://drive.google.com/file/d/1pKAZxk4EpRhIiMhb9AWqglWy-cGku9I0/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 2

https://drive.google.com/file/d/1C3BtZ5472e4eIg0zRJdgfaOQBYhjV6rq/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 3

https://drive.google.com/file/d/1aQJCxfv0A3N2MSILSVTaZknBNV2Zk2AV/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ്  4

https://drive.google.com/file/d/1rYTkPJidiN_ZDRH2CSK6KKWtxk5GmNe9/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ്  5

https://drive.google.com/file/d/1A0yPQhcoNONqLSl9didD_pxFtAtj-OOa/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 6

https://drive.google.com/file/d/1GM_p9KIIlWX8uwYCOOWCpSmO0BsiCWVJ/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ്  7

https://drive.google.com/file/d/1RFNWuCg9YGavcGtd1C-SGd0T3euSnhyT/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 8

https://drive.google.com/file/d/18OBnPyf6PKbwwP5ftx-S9B6BkMAmX-VD/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ്  9

https://drive.google.com/file/d/1i-peL-F8xdUjJ1f-zGLNDnrAKHcK3ulz/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 10

https://drive.google.com/file/d/1ulAUMVJRqt-mlCMMdhVQ8oFTiH9ctR6J/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ്  11

https://drive.google.com/file/d/1d31nXm9N3AbzOAAB-m5PeOsK7QN67199/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 12

https://drive.google.com/file/d/1ZrEnvUmQm8wjFn05fN6wWvfpt6Wsz3cL/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ്  13

https://drive.google.com/file/d/1kWsSRWn6lZZ6LblX7SmSvouXbWkQPOwa/view?usp=sharing

സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/1WmQNaTrKhwk44PZt4pRZakaL_bpyUmg_?usp=sharing

ഇലക്ഷന്‍ 2020-അറിയിപ്പ്

2020 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 12.08.2020 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയിന്മേല്‍ ആക്ഷേപങ്ങളും അപേക്ഷകളും സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് 26.8.2020 വരെ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

കോവിഡ് -19 പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അപേക്ഷകന് നേര്‍വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാകാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്‍റൌട്ടില്‍ ഫോട്ടോയും (ഫോട്ടോ അപ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ മാത്രം) ഒപ്പും ഫോണ്‍ നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തി രേഖകള്‍ സഹിതം നേരിട്ടോ/ഇ-മെയിലായോ/ആള്‍വശമോ ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ മുന്‍പാകെ ഹാജരാക്കാവുന്നതാണ്.

ഇലക്ഷന്‍ 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഇലക്ഷന്‍ 2020 നോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ചുവടെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക

വാര്‍ഡ് 1

https://drive.google.com/file/d/1e2utOh9khUW7UcKXmV5_gZCb_PUYRcex/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 2

https://drive.google.com/file/d/1mibU_jH4pfYH8Yu0G8OSKLBP88vHYmMw/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 3

https://drive.google.com/file/d/1Gip8t5kHxOVWwhv9lCfa-LF0bvY5PAfX/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 4

https://drive.google.com/file/d/1Hr_w9IG-kAqaayrwYRdQMtVB06f4XcHY/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 5

https://drive.google.com/file/d/1je-jyiPH1ontf5F2bzRJGxmwspeCfrSl/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 6

https://drive.google.com/file/d/14pvfJK9avvzpFtoS9vHdWEThZyVHO2Ps/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 7

https://drive.google.com/file/d/11tsufpHaDtILUBM0Y__JJihl6BXCV983/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 8

https://drive.google.com/file/d/1IZLe-FsVjpp8ig4HLZSTvCq4ouAAWvl9/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 9

https://drive.google.com/file/d/1_gyCEcO-gTp1UETS41pPpLpB_hSDViT8/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 10

https://drive.google.com/file/d/1VZD74FmfI04iGIrWg_TviHOaRTLzIyDs/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 11

https://drive.google.com/file/d/1NlArDO9Uknd2gg9iRksPzRl35r0Evyff/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 12

https://drive.google.com/file/d/1m2tws31cSlTCR6WpQP0FlytR-Vi8f2Zs/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 13

https://drive.google.com/file/d/1ZuPMfqFvMLdisfs72ls4G3UJ57-hOjZO/view?usp=sharing

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

2020 വര്‍ഷത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  മുട്ടാര്‍  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 13 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടര്‍പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

വാര്‍ഡ് 1

https://drive.google.com/file/d/18o8sdhotutYxIm9pKDvaBGHJeB2DVh7g/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 2

https://drive.google.com/file/d/1_89O9eFSl1Kfp8015GO6a9_E_yHv-VSw/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 3

https://drive.google.com/file/d/1jsPtdkUxZ5PeZl-FMZWrtLBl6jrXAeWb/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 4

https://drive.google.com/file/d/1XZx4aaUvE9uKRVccdyFgC91Q_YEn1GSa/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 5

https://drive.google.com/file/d/1H0DtSZ0Wdv9z382Tp15TbedXmhJGFPf9/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 6

https://drive.google.com/file/d/1qKtaQjbo8OuCKx1Qgw69VT-ir9mlxu5U/view

വാര്‍ഡ് 7

https://drive.google.com/file/d/1E_XwjFP7v07SiufN4h9v4WbQNoUERc3i/view

വാര്‍ഡ് 8

https://drive.google.com/file/d/1lmr-GNT9do3CbdU_1dLckoUC8Gee0qyc/view

വാര്‍ഡ് 9

https://drive.google.com/file/d/1rmia7cyM9nGrGZeBHofeMrI7SqRdP4yY/view

വാര്‍ഡ് 10

https://drive.google.com/file/d/1uJnw6WXRw1zkA24k9qwvXBD4KMXz8JHK/view

വാര്‍ഡ് 11

https://drive.google.com/file/d/1DWYKhbpLhugg7jP5qT3BtFyEDy9akvPX/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 12

https://drive.google.com/file/d/118afvi9h02IxXbujRMlNv_GX7wuF6jMZ/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 13

https://drive.google.com/file/d/1skNRyki74LO8RvfKDuz9cikVuwCxii4y/view?usp=sharing

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018/19

AFS കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍

https://drive.google.com/open?id=1FlYUsTObdk2sip_kWbPz8AJ_ZuIQHLOR

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

https://drive.google.com/open?id=1xGpOA-T75BlS0fKfyZOqWcL5ltjVVqWW

ക്യാഷ് ഫ്ലോ

https://drive.google.com/file/d/1l3uxg-Ix74vO2mFE-5gw8_zqrvIDBMxk/view?usp=sharing

ഇന്‍കം എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഷെഡ്യൂള്‍

https://drive.google.com/file/d/15e90qDu4H1l9N87em4Z4swXCTxHSJNEW/view?usp=sharing

ഇന്‍കം എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

https://drive.google.com/file/d/13TwpuNid51RNhHSEPP4ExZ9dr4UCuiTH/view?usp=sharing

റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെന്‍റ്

https://drive.google.com/file/d/1_VJyJ9yO4vwkWzhHBX9cErLxpd-OK5cM/view?usp=sharing

ഇലക്ഷന്‍ 2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഇലക്ഷന്‍ 2020 നോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, നിയോജക മണ്ഡലം യഥാക്രമം 1 മുതല്‍ 13 വരെയുള്ള വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDUTBRaGs3VVpyWC1od25TZGt1TzVmY3lmX0ZZ

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDU0hzMTRRNmdrSS1xNVVXWG1Nbi0yMXdTV0U4

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDMDA4eHlWbFNWTnE2R3ZhS3VnWkhyYUZULWJF

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDSmhCNUV4bmhJazBSVmt5MzUtTnBOdWVyZnNj

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDZGEwWkJJeUdSWktmRWhlMG9KTHcxelpFMzRj

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDN25Bd2Z2SjE2UTdrOU0ySWZEWElucGZUSnhF

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDNXdSR3JyYm4tUjk1OFNvVk55X014NE12NDNJ

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDUlFCcHZqdGpRUGhfMU43RzhNUFFRdHRZOUZB

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDNlhZa0tvcTZiUVF1WncwcDNyblR2aG5LMThB

https://drive.google.com/open?id=1t3D4pCV_BIIlDE9Iq3mmiIs7xUjdqfH7

https://drive.google.com/open?id=1EE8mPCkwUslNKzmDhZzy_mO4sgxiZgwj

https://drive.google.com/open?id=1zpL_dkrAU2H6mHZC64KSaJ5VM7daTKM9

https://drive.google.com/open?id=14IvjlWpDkeYnKdrB4ijC7k4cav85cV_8

അറിയിപ്പ്-മസ്റ്ററിംഗ്

വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളുടെ മസ്റ്ററിംഗ് 31.01.2020 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ഇനിയും മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ് ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Older Entries »