5555_0001

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

2020 വര്‍ഷത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  മുട്ടാര്‍  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 13 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടര്‍പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

വാര്‍ഡ് 1

https://drive.google.com/file/d/18o8sdhotutYxIm9pKDvaBGHJeB2DVh7g/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 2

https://drive.google.com/file/d/1_89O9eFSl1Kfp8015GO6a9_E_yHv-VSw/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 3

https://drive.google.com/file/d/1jsPtdkUxZ5PeZl-FMZWrtLBl6jrXAeWb/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 4

https://drive.google.com/file/d/1XZx4aaUvE9uKRVccdyFgC91Q_YEn1GSa/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 5

https://drive.google.com/file/d/1H0DtSZ0Wdv9z382Tp15TbedXmhJGFPf9/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 6

https://drive.google.com/file/d/1qKtaQjbo8OuCKx1Qgw69VT-ir9mlxu5U/view

വാര്‍ഡ് 7

https://drive.google.com/file/d/1E_XwjFP7v07SiufN4h9v4WbQNoUERc3i/view

വാര്‍ഡ് 8

https://drive.google.com/file/d/1lmr-GNT9do3CbdU_1dLckoUC8Gee0qyc/view

വാര്‍ഡ് 9

https://drive.google.com/file/d/1rmia7cyM9nGrGZeBHofeMrI7SqRdP4yY/view

വാര്‍ഡ് 10

https://drive.google.com/file/d/1uJnw6WXRw1zkA24k9qwvXBD4KMXz8JHK/view

വാര്‍ഡ് 11

https://drive.google.com/file/d/1DWYKhbpLhugg7jP5qT3BtFyEDy9akvPX/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 12

https://drive.google.com/file/d/118afvi9h02IxXbujRMlNv_GX7wuF6jMZ/view?usp=sharing

വാര്‍ഡ് 13

https://drive.google.com/file/d/1skNRyki74LO8RvfKDuz9cikVuwCxii4y/view?usp=sharing

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018/19

AFS കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍

https://drive.google.com/open?id=1FlYUsTObdk2sip_kWbPz8AJ_ZuIQHLOR

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

https://drive.google.com/open?id=1xGpOA-T75BlS0fKfyZOqWcL5ltjVVqWW

ക്യാഷ് ഫ്ലോ

https://drive.google.com/file/d/1l3uxg-Ix74vO2mFE-5gw8_zqrvIDBMxk/view?usp=sharing

ഇന്‍കം എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഷെഡ്യൂള്‍

https://drive.google.com/file/d/15e90qDu4H1l9N87em4Z4swXCTxHSJNEW/view?usp=sharing

ഇന്‍കം എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

https://drive.google.com/file/d/13TwpuNid51RNhHSEPP4ExZ9dr4UCuiTH/view?usp=sharing

റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെന്‍റ്

https://drive.google.com/file/d/1_VJyJ9yO4vwkWzhHBX9cErLxpd-OK5cM/view?usp=sharing

ഇലക്ഷന്‍ 2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഇലക്ഷന്‍ 2020 നോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, നിയോജക മണ്ഡലം യഥാക്രമം 1 മുതല്‍ 13 വരെയുള്ള വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDUTBRaGs3VVpyWC1od25TZGt1TzVmY3lmX0ZZ

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDU0hzMTRRNmdrSS1xNVVXWG1Nbi0yMXdTV0U4

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDMDA4eHlWbFNWTnE2R3ZhS3VnWkhyYUZULWJF

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDSmhCNUV4bmhJazBSVmt5MzUtTnBOdWVyZnNj

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDZGEwWkJJeUdSWktmRWhlMG9KTHcxelpFMzRj

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDN25Bd2Z2SjE2UTdrOU0ySWZEWElucGZUSnhF

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDNXdSR3JyYm4tUjk1OFNvVk55X014NE12NDNJ

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDUlFCcHZqdGpRUGhfMU43RzhNUFFRdHRZOUZB

https://drive.google.com/open?id=0B410fd903FtDNlhZa0tvcTZiUVF1WncwcDNyblR2aG5LMThB

https://drive.google.com/open?id=1t3D4pCV_BIIlDE9Iq3mmiIs7xUjdqfH7

https://drive.google.com/open?id=1EE8mPCkwUslNKzmDhZzy_mO4sgxiZgwj

https://drive.google.com/open?id=1zpL_dkrAU2H6mHZC64KSaJ5VM7daTKM9

https://drive.google.com/open?id=14IvjlWpDkeYnKdrB4ijC7k4cav85cV_8

അറിയിപ്പ്-മസ്റ്ററിംഗ്

വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളുടെ മസ്റ്ററിംഗ് 31.01.2020 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ഇനിയും മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ് ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019/20

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി തലക്കെട്ടിന് താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കട്ടില്‍ ജനറല്

https://drive.google.com/open?id=1kJmHCL_DFxmOXsS9nA1qQjr4MF4YICJ2

ബ്രിക്സ് യൂണിറ്റ്

https://drive.google.com/open?id=1zn0tjYvSwSFvcLxOuuMGJBRHm2G9ZdMc

ധാതുലവണമിശ്രിതം

https://drive.google.com/open?id=19TKJtWQ30Pzd60dTpmmTiMeDlTBtsNYB

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

https://drive.google.com/open?id=1BClZd_sLo3rMSnAgM3ykwXTqsNu1xjEQ

മുട്ടക്കോഴി

https://drive.google.com/open?id=1daSWaiJUxrk-cCzQvvGeCGmb6-AA5fPj

വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ്

https://drive.google.com/open?id=16k9iNUTprsU5x_ANO-Q5XHLO8lNZwo5q

ഭവനനിര്‍മ്മാണം

https://drive.google.com/open?id=1Ra-do9r4wNlbHAR0ePsgAd3XTX-5UyN_

കാലിത്തീറ്റ

https://drive.google.com/open?id=1s4Hn__njfpO91E8tbEvajea_37jM6ONu

കട്ടില്‍ എസ് സി

https://drive.google.com/open?id=1xBVLdfJ84EueoLZBfeQhSxJjpBrPJ-XU

കുടിവെള്ളം

https://drive.google.com/open?id=1cqcaHXAsNg2Nr2jGe7QsYQfgr3JVbJDW

കുരുമുളക് തൈ

https://drive.google.com/open?id=1fDdYWQW81YGM_NqV88OWI0O0mir8oF7F

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വള്ളവും വലയും

https://drive.google.com/open?id=1VHEl4bXmtUczM7hGntLda-BC_FK5cenz

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/open?id=17Tw1atXRAghVsgOf25YtBry51KDwKdc6

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/open?id=1NInmkrmAqySI_8jAPGJBMY_0bRzXZf7A

നെല്‍വിത്ത് സബ്സിഡി

https://drive.google.com/open?id=1w2Pxpawl-oNHrINq1Lnoy-0-yHObec23

പോത്തുകുട്ടി ജനറല്‍

https://drive.google.com/open?id=1o-5cXT89904XJVAPkEprgoICfOQ66SG0

പ്രോഫഷണല്‍ കോഴ്സ്

https://drive.google.com/open?id=1Xr3wZ7uuA5rromk-_JnfAXO57s7wQcOq

വിവാഹധനസഹായം എസ് സി

https://drive.google.com/open?id=1H6_BBJS593mFuz2oqA8trOgBD5xcUBNA

എസ് സി പഠനമുറി

https://drive.google.com/open?id=1F4y7_PUrAmRGIp5uC_aAUEBweD3QNht5

എസ് സി കക്കൂസ്

https://drive.google.com/open?id=1KC7-1nYx9_1QmclRVXxoi8bzRxqXSWZZ

മുച്ചക്ര വാഹനം

https://drive.google.com/open?id=1c-CvewQluBIPRV5iw3bcSWw9ozMqR6jt

തുണി സഞ്ചി

https://drive.google.com/open?id=1ZqJGeilQYYWTmQZTKBUIiEKzpKvSWAke

കക്കൂസ് ജനറല്‍

https://drive.google.com/file/d/1eRUWHgKI9FF-1hm5Em_S5pdCjxlhCOPw/view?usp=sharing

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

img20181001_0009

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

https://drive.google.com/file/d/16IGVz3izGZWmKXtuUrtzwJRtzQQ-x2nV/view?usp=sharing

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018/19

ഓരോ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റും കാണുന്നതിനായി തലക്കെട്ടിന് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

https://drive.google.com/open?id=1HHZ9ELKFFmP9k0RTrmdrvrptxhNb94dM

വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങല്‍

https://drive.google.com/open?id=18OtJABx9nOcRb64azIW_RHh-RSJ_JIcd

കാ൪ഷിക യന്ത്രം വാങ്ങി സമിതികള്‍ക്ക് / സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കല്‍

https://drive.google.com/open?id=17Ye5usvCa98zVmOQITGr7hFrQXCFYXqu

തുണി സഞ്ചി നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ് ( വനിത) - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

https://drive.google.com/open?id=1a-6BGpB-3BCuJmlXiPSLS1637r_ngMGZ

എസ്. സി. കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/open?id=1PdtAJzYhXhyYOdIU2I-eD_9CNqoDUDOg

ക്ഷീര കര്‍ഷക൪ക്ക് ധാതു ലവണ മിശ്രിതം

https://drive.google.com/open?id=1GT_JLfTSMfXDjavwbImLyJ7hHqsSmS6A

വീട് മെയിന്‍റന൯സ് (ജനറല്‍ )

https://drive.google.com/open?id=1q_hwmay9mXwOuaUbrqJlIePIxVXI2FP9

ആട് വള൪ത്തല്‍ ( വനിത)

https://drive.google.com/open?id=1m5Vi2aBKt8V0_rWjMO1AfwKDnWdz2fnw

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

https://drive.google.com/open?id=1lvPb1g08rtO-LFu6pXXccjIK3H3EW0i1

കുരുമുളക് തൈ  വിതരണം

https://drive.google.com/open?id=1qyqu-FxtiuPUoNFQjggeOy6bCg_nAgWm

എസ് സി വിദ്യാര്ത്ഥികള്‍ക്ക്  മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോ ളര്‍ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/open?id=1HgvnhZ0nZhj5jMlCTtG7QvqaS2AQG3OD

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക് പാലിന് ഇന്‍സെന്‍റീവ്


നെല്‍വിത്ത്

https://drive.google.com/open?id=1UfRIRP19RAj2AL6dwPkDGOGg7CYT6GZA

ശാരീരിക വെല്ലുവി ളി നേരിടുന്നവ൪ക്ക് പെ ട്ടിക്കട

https://drive.google.com/open?id=1bXL7yFCp-d_VTZqKrryXXz9YoqmhnCJo

എസ് സി കുട്ടികള്‍ക്ക്  പഠനോപ കരണം

https://drive.google.com/open?id=1TKEmJAq943yeDjOXIjFsEprZhzuGsF0s

വീട്   മെയിന്‍റന൯സ് എസ്.സി

https://drive.google.com/open?id=1MAJi11p_YC-iCDhu2zz3A1KWFu8sfmp2

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവ൪ക്ക്  സ്കോള൪ഷിപ്പ്

https://drive.google.com/open?id=13S3B_CepbS69WqHft6Pxl6760rVs7fTt

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേ രിടുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാവിന് സൈഡ് കാര്‍ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനം

https://drive.google.com/open?id=1MmPNp54aeZY8BMfB-mCOtFyn52j-HdKe

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ യൂണിറ്റ് ( എസ്. സ്ി )

https://drive.google.com/open?id=1olLywtpIThDqLDbqiCB372HECm12HvY1

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ യൂണിറ്റ് ( ജനറല്‍ )

https://drive.google.com/open?id=1U7NxiC6Yr62N3uTpzbKDYszgw1yJPkeK

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-2017/18 ഭവനനിര്‍മ്മാണം എസ് സി

ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

img_20180108_0001

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

img_20171020_0005

img_20171020_0004

img_20171020_0003

img_20171020_0002

Older Entries »