വിവരാവകാശം - ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

building-permit

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

different-abledgen-wellgoat-genkinarsc-cyclesc-goatsc-laptopsc-padanasc-wiringe0b495e0b4b0e0b58de2808de0b4b7e0b495-e0b4b8e0b587e0b4b5e0b4a8e0b499e0b58de0b499e0b4b3e0b58de2808de0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b4b8e0b4ace0b4a4e0b586e0b499e0b58de0b499e0b4bfe0b4a8e0b58de2808d-e0b4a4e0b588-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482e0b4a8e0b586e0b4b2e0b58de2808de0b495e0b583e0b4b7e0b4bfe0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b49ce0b588e0b4b5-e0b4b5e0b4b3e0b482e0b4aae0b49ae0b58de0b49ae0b495e0b58de0b495e0b4b1e0b4bf-e0b4a4e0b588e0b495e0b4b3e0b58be0b49fe0b58d-e0b495e0b582e0b49fe0b4bfe0b4afe0b4b5e0b4bee0b4b4e0b495e0b583e0b4b7e0b4bfe0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b49ce0b588e0b4b5-e0b4b5e0b4b3e0b482e0b4b5e0b586e0b4b1e0b58de0b4b1e0b4bfe0b4b2-e0b495e0b583e0b4b7e0b4bfe0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b49ce0b588e0b4b5e0b4b5e0b4b3e0b482e0b4b8e0b4aee0b497e0b58de0b4b0-e0b49ce0b588e0b4b5-e0b495e0b583e0b4b7e0b4bf

Life Mission Beneficiary List

life-list--1

Building permit Details

permit-de-tails

Ashraya Second phace List

asraya-second-phase-final-list2017-1

Staff details

staff-details

Expenditure report as on 09/08/2017

report

tender notice - electrification of front office and meeting hall

tender

മുതുവല്ലൂര്ർ ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി നവീകരണം - ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ae

Quotation Notice for Drinking water suply

picture-191