പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്     

:

പട്ടാമ്പി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.95ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

 
ജനസംഖ്യ

:

18491
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8873
സ്ത്രീകള്‍

:

9618
ജനസാന്ദ്രത

:

927
സ്ത്രീ:പുരുഷ അനുപാതം

:

1084
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.69
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.89
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85.83
Source : Census data 2001