ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം)
ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സി.എം നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പ്രസിഡന്‍റ്
2 എം.പി മാലതി വൈസ്  പ്രസിഡന്‍റ്
3 സുപ്രഭ കെ പി സെക്രട്ടറി
4 സുരേഷ് കുമാര്‍ സിപി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
5 ഓമന കെ.പി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
6 മണികണ്ഠന്‍ എം പി യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
7 സമൃദ്ദ് യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
8 യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
9 ജോസി ജോണ്‍സണ്‍ എല്‍ . ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
10 സന്തോഷ്‌ എഫ് എല്‍ . ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
11 കിരണ്‍ കുമാര്‍ എ.എസ് എല്‍ . ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
12 കെ. പി. ഷണ് മുഖന്‍ പി. ടി. പി. കെ
13 സജീവ്‌ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍