ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം)
ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സി.എം നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പ്രസിഡന്‍റ്
2 എം.പി മാലതി വൈസ്  പ്രസിഡന്‍റ്
3 കെ.എ അബൂബക്കര്‍ സെക്രട്ടറി
4 ഓമന കെ.പി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
5 അന്‍സര്‍ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
6 സിതാര . യു യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
7 ജോസി ജോണ്‍സണ്‍ എല്‍ . ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
8 കെ. പി. ഷണ് മുഖന്‍ പി. ടി. പി. കെ
9 ദീപ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
10 സുന്ദരന്‍ ഓവര്‍സിയര്‍