കോവിഡ് - 19 വ്യാപനം തയുന്നതുനായി ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും സഹകരണത്തോടെയും നടത്തുന്ന കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൗജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്ന നിര്‍ധന , അഗതി കുടുംബങ്ങള്‍ ,കിടപ്പ് രോഗികള്‍ , ഭിക്ഷാടകര്‍ , അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ , എന്നിവരുടെ ലിസ്റ്റ് .

കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്