കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണംവിവിധ SC പദ്ധതികള്‍ ,കുടിവെള്ളം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍ നല്‍കല്‍ - ജനറല്‍ ,ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി , ഭവനപുനരുദ്ധാരണം- ജനറല്‍