മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണംവിവിധ SC പദ്ധതികള്‍ ,കുടിവെള്ളം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍ നല്‍കല്‍ - ജനറല്‍ ,ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി , ഭവനപുനരുദ്ധാരണം- ജനറല്‍

മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1

സ്പോര്‍ട്സ് ക്വിറ്റ്‌ വിതരണം

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത യുവജന ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് ക്വിറ്റ്‌ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വളര്‍ന്നു വരുന്ന കായികതാരങ്ങള്‍ക്ക് മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കൈത്താങ്ങ്‌ ……………

സ്പോര്‍ട്സ് ക്വിറ്റ്‌-പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍

സ്പോര്‍ട്സ് ക്വിറ്റ്‌-ടെണ്ടര്‍ നോടീസ്

ജൂണ്‍-5 പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വൃക്ഷ തൈ നടുന്നു

പഞ്ചായത്ത്‌ പരിസരം

പഞ്ചായത്ത്‌ പരിസരം

മുതുതല സെന്‍റര്‍

മുതുതല സെന്‍റര്‍

SNGLPS പെരുമുടിയൂര്‍

SNGLPS പെരുമുടിയൂര്‍

വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

AFS 2012-13

bs-12-11bs12-2bs-12-3ie-1ie-2rp-12-2rp-13-1

AFS 2013-14

bs13-1    bs13-11 bs13-3 ie-21 ie13-14 rt12 rt12-2

AFS 2014-15

bs-15 bs-15-2 ie-15 rt-15 rt-15-2

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍