വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ് മെന്‍റ് 2017-18 , 2018 -19

2017-18-AFS , Annual_Report-17-18 , 2018-19- AFS , Annual_Report 18-19

കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചന്‍

കോവിഡ് - 19 വ്യാപനം തയുന്നതുനായി ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും സഹകരണത്തോടെയും നടത്തുന്ന കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൗജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്ന നിര്‍ധന , അഗതി കുടുംബങ്ങള്‍ ,കിടപ്പ് രോഗികള്‍ , ഭിക്ഷാടകര്‍ , അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ , എന്നിവരുടെ ലിസ്റ്റ് .

കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

സൗജന്യ പി.എസ്.സി കോച്ചിംഗ്

PSC കോച്ചിംഗ്PSC

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ സൗജന്യ PSC കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2019-20

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട്-2019-20

2019 പ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച് GOHSS പെരുമുടിയൂരില്‍ വച്ച് നടന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് വിവരങ്ങള്‍

ക്യാമ്പ് വിവരങ്ങള്‍

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20 , ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ,2019-20 ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം

വാര്‍ഡ്‌ -12 കൊടുമുണ്ട (വാര്‍ഡ്‌-11)

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണംവിവിധ SC പദ്ധതികള്‍ ,കുടിവെള്ളം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍ നല്‍കല്‍ - ജനറല്‍ ,ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി , ഭവനപുനരുദ്ധാരണം- ജനറല്‍

മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1