ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20 , ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ,2019-20 ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം

വാര്‍ഡ്‌ -12 കൊടുമുണ്ട (വാര്‍ഡ്‌-11)

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണംവിവിധ SC പദ്ധതികള്‍ ,കുടിവെള്ളം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍ നല്‍കല്‍ - ജനറല്‍ ,ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി , ഭവനപുനരുദ്ധാരണം- ജനറല്‍

മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1

വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

AFS 2012-13

bs-12-11bs12-2bs-12-3ie-1ie-2rp-12-2rp-13-1

AFS 2013-14

bs13-1    bs13-11 bs13-3 ie-21 ie13-14 rt12 rt12-2

AFS 2014-15

bs-15 bs-15-2 ie-15 rt-15 rt-15-2

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍