പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

മുതുകുളം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

11.58
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

21178
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9754
സ്ത്രീകള്‍

:

11424
ജനസാന്ദ്രത

:

1829
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1171
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

84.5
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

86.24
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83
Source : Census data 2001