കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ “Benificiary List”

http://lsgkerala.in/muthukulampanchayat/files/2020/04/community-kitchen.pdf