ജീവനക്കാര്യം-ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

പേര്

ഔദ്യോഗിക പദവി

1

ലത.എല്‍

സെക്രട്ടറി

2

അജയന്‍.എസ്

ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്

3

മായ.എം

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

4

സുശീല.ഡി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

5

ലീന.എല്‍

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

6

ജയരാജ്.ജെ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

7

ശീജ.എസ്.ആര്‍

ക്ലാര്‍ക്ക്

8

ഉണ്ണിമോന്‍.എസ്

ഓഫീസ് അറ്റെന്‍ഡന്റ്റ്

9

അര്‍ച്ചന.കെ

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്