മുതുകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്നകുട്ടികള്‍ക്ക്ല സ്കോളര്ഷി്പ്പ്

1.പാലിന് സപ്സിഡി

2.കോഴിവളര്ത്ത്ല്‍(ജനറല്‍)

3.ഇടവിള കൃഷി

4.ആട് വളര്ത്തമല്‍

5.നെല്ക്യാഷി പദ്ധതി

6.കറവപശുപരിപാലനം

7.പശുകര്‍ഷാകര്‍ക്ക് വളക്കുഴിനിര്‍മ്മാണം

8.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം(ആശ്രയ)

9.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം(ജനറല്‍)

10.കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി.എസ്സ്.സി

11.ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി.എസ്.സി

12.എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയകള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

13.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം(എസ്സ്.സി)

14.തയ്യല്‍പരിശീലനം

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് മുചക്രവാഹനം

എസ്സ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണസഹായി

തൊണ്ട്ശേഖരിച്ച് ചകിരിനിര്‍മ്മാണത്തിന് നല്‍കുക

പച്ചക്കറി ക്യഷി കൂലിചെലവ് സബ്.സി.ഡി

പട്ടികജാതികുട്ടികല്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സില്‍പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പൈപ്പ് കണക്ഷന്‍

മത്സ്യഉത്‍പന്നങ്ങളിലൂടെ നിര്‍മ്മാണപരിശീലനം

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്(എസ്സ്.സി)

വനിതകള്‍ക്ക് മുചക്രവാഹനം

വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറിക്യഷികൂലിചിലവ് സബ്സിഡി

സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനായി മൈക്രോ സ്വയംതൊഴില്‍ യൂണീറ്റുകള്‍(ആട് വളര്‍ത്തല്‍)

വാഹന ഇന്‍ഷ്വൂറന്‍സ്-pdf

ഇഷ്ടികനിര്‍മ്മാണ യൂണീറ്റ്

കിണര്‍ നിര്‍മ്മാനം

കോഴിവളര്‍ത്തയല്‍

പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന് തൊഴില്‍ സഹായം

മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്ഷി്പ്പ്(ജനറല്‍)

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്ഷിസപ്പ്(എസ്സ്.സി)

വനിതകള്ക്ക് മുചക്രവാഹനം

വനിതഗ്രൂപ്പ്കള്ക്ക്് മത്സ്യം ഉണക്കി വില്പ്പയന നടത്തുന്നതിന് ധനസഹായം.