ഓവര്‍സിയര്‍ തസ്തികയില്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവ്

കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലോക ബാങ്ക് പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനയി ഓവര്‍സിയറുടെ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവ്  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Muthalamada voters list 2015


Kuttipadam 1


Kuttipadam 2


Mampallam 1

Mampallam 2


Mallnkulumbu 1
Read the rest of this entry »

NOTICE


TENDER

tender-2014-15-2

beneficiary list

house-scp-2012-13-w22
house-scp-2012-13-w31
house-scp-2012-13-w172
house-scpxlsx2
house-scp-w82
house-stmen-2012-13-w101
house-st-w101
house-tsp-2011-12-w81
house-2011-12-general-w132
house-2011-12-scp-w41
house-2011-12-w41
house-2012-13-general-women-w91
house-2012-13-general-w41
house-2012-13-scp-w41
house-general-2011-12-widow-w71
house-general-2011-12-women-w101
house-general-2011-12-w101
house-general-2011-12-w171
house-general-2011-12-w181
house-general-2012-13-w141
house-general-2012-13-handicapped-w171
house-general-2012-13-w21
house-general-2012-13-w31
house-general-2012-13-w131
house-general-2012-13-w171
house-general-w51
house-general-w101
house-general-w102
house-general-w131
house-general-w181
house-physically-handicapped-w181
house-plot-scp-2011-12-w61
house-plot-scp-2012-13-w141
house-plot-scp-w71
house-plot-scp-wp51
house-plot-tsp-w61
house-plot-2012-13-w141
house-plot-general-2-2011-12w141
house-plot-general-2011-12-women-w91
house-plot-general-2011-12-w91
house-plot-general-widow-w141
house-plot-general-women-w61
house-plot-general-2012-13-w141
house-plot-general-w71
house-plot-for-widowxlsx1