ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ establishment
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി മൊബൈല്‍
1

സുരേന്ദ്രൻ.എൻ

സെക്രട്ടറി

9496047233

2

രാധാകൃഷ്ണൻ.കെ

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 9495448523
3

അറുമുഖൻ.കെ.കെ

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 9400907261
4 Fw.inhZmk³ അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9447956980
5 ഗീത.വി.എസ് യു.ഡി.സി (ബില്‍ഡിംഗ് ടാക്സ്‌) 9446102884
6 kZm\µ³.കെ യു.ഡി.സി (പെന്‍ഷന്‍) 9496868081
7 jo\n. യു.ഡി.സി (പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി) 9496653427
8 ഷീജ.പി യു.ഡി.സി(എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ലൈസന്‍സ്) 9847450769
9

അരുൺകുമാർ.എസ്

എല്‍ .ഡി.സി 9809998961
10 വിജു.എസ് എല്‍ .ഡി.സി(ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍) 9745519474
11 Pb´n. എല്‍ .ഡി.സി.(ഓണര്‍ഷിപ്പ് ചെയ്ഞ്ച്, കുടിവെള്ളം) 9496351481
13 എം പ്രസാദ്‌ പാര്‍ട്ട്ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍ 9895574267
14 വി മണികണ്ഠന്‍ ആഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 9605665152
15 {]tamZv.കെ ആഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 8547993835
16 പ്രബീഷ് ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 9497354718
17 F.\njmZv ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ 7907961038
18 .knPojv ഓവര്‍സിയര്‍ (MGNREGS) 9744267147
19 വരുൺ പ്രസാദ്. എ.കെ അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ (MGNREGS) 8714369231
20 ബേബിശാലിനി.കെ അകൌണ്ടന്റ് - കമ്പ്യുട്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ (MGNREGS) 7356373346
21 kp\nX.BÀ അകൌണ്ടന്റ് - കമ്പ്യുട്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ (MGNREGS) 9747411619