പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്     

:

കൊല്ലങ്കോട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

66.76ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

 
ജനസംഖ്യ

:

33935
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16957
സ്ത്രീകള്‍

:

16978
ജനസാന്ദ്രത

:

508
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1001
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

62.52
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

70.35
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

54.73
Source : Census data 2001