സേവനവകാശം

ക്രമനം

സേവനങ്ങളുടെ വിവരം

സമയപരിധി

നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

ഒന്നാം അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

രണ്ടാം അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

1

ജനന രജിസ്ട്രഷന്‍

(1969-ലെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആക്ട്) (1999-ലെ കേരള ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ചട്ടങ്ങള്‍)

1.ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് നടന്ന ജനന മെങ്കില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ലഭിക്കുന്ന ദിവസം(ആശുപത്രി കിയോസ്ക് സൌകര്യം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രം)

2.മറ്റുള്ളവ 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

2.

ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കല്‍(ജനനം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ പേര് ചേര്‍ത്തിട്ടില്ലായെങ്കില്‍ മാത്രം)(1969 ലെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആക്ട്)(1999-ലെ കേരള ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ചട്ടങ്ങള്‍)

1.7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

2.അനുമതി ലഭ്യമാകേണ്ട‍ അപേക്ഷകളില്‍ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതി ലഭ്യമായതിനുശേഷം 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

3

മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍(1969-ലെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രഷന്‍ ആക്ട്) ) (1999-ലെ കേരള ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ചട്ടങ്ങള്‍)

1.15 പ്രവൃത്തി ദിവസം(ആശുപത്രി കിയോസ്ക് സൌകര്യം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രം)

2.വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വച്ചുള്ള മരണം അന്വേഷിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ദിവസം

3.ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചു നടന്ന മരണറിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുന്ന ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

4

ജനനം മരണം താമസിച്ചു രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍(1969-ലെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രഷന്‍ ആക്ട്

അനുമതി ലഭിച്ച് 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത്

5

ജനന മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

1.12--)O വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ദിവസം

2.മറ്റുള്ളവ 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

6

ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍

15 പ്രവൃത്തി ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

7

വിദേശത്തു നടന്ന ജനനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍(ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം/ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി)

30 പ്രവൃത്തി ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

8

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍(1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്ട് / 1957-ലെ കേരള ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍ ചട്ടങ്ങള്‍)

15 പ്രവൃത്തി ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

9

വിവാഹം താമസിച്ചു രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍ 30 ദിവസത്തിനുശേഷമുള്ളവ (1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്ട് / 1957-ലെ കേരള ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍ ചട്ടങ്ങള്‍)

അനുമതി ലഭിച്ചു 15 ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

10

വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്ട് പ്രകാരം നടത്തിയ രജിസ്ട്രേഷന്‍

7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനനം-മരണം)/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറല്‍/ പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

11

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍(2008-ലെ കേരള വിവാഹങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍ (പൊതു)ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം 1 വര്‍ഷത്തിനുശേഷമുള്ള വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍)

അനുമതി ലഭിച്ച് 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

വിവാഹ (പൊതു)തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാര്‍/ ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

വിവാഹ (പൊതു രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറല്‍ / പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

വിവാഹ (പൊതു) മുഖ്യരജിസ്ട്രാര്‍ ജനറല്‍ / പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

12

തെരുവിനോട് ചേര്‍ന്ന മതില്‍/ ഭിത്തി എന്നീ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള പെര്‍മിറ്റുകള്‍(കേരള പഞ്ചാ

യത്ത് കെട്ടിടനിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ 2011)

30 ദിവസം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

13

കെട്ടിടനിര്‍മാണം-പെര്‍മിറ്റ് കാലാവധി നീട്ടല്‍/പുതുക്കല്‍ (കേരള പഞ്ചാ

യത്ത് കെട്ടിടനിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ 2011)

30 ദിവസം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

14

പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് നമ്പര്‍ നല്‍കി നികുതി ചുമത്തുന്നതിന്

15 ദിവസം RULE 25(3) KPBR

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചാ യ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

15

തെരുവിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള മതില്‍/ ഭിത്തി പെര്‍മിറ്റ് കാലാവധി നീട്ടല്‍ / പുതുക്കല്‍ (കേരള പഞ്ചാ

യത്ത് കെട്ടിടനിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ 2011)

30 ദിവസം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

16

കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യല്‍

45 ദിവസം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

17

കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

18

താമസക്കാരനാണെന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

7 പ്രവൃത്തി ദിവസം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

19

ഫാക്ടറി കള്‍,വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍,വര്‍ക്ക് ഷോപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസന്‍സ്

1.മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ടതില്ലാത്ത കേസുകളില്‍ 30 ദിവസം

2.ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയാല്‍ വാങ്ങേണ്ട സംഗതിയില്‍ അവ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

20

വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ലൈസന്‍സ്

1.മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ടതില്ലാത്ത കേസുകളില്‍ 30 ദിവസം

2.ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയാല്‍ വാങ്ങേണ്ട സംഗതിയില്‍ അവ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പഞ്ചായ

ത്ത് ഡയറക്ടര്‍

21

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ക്വാറികള്‍ക്കും ഇഷ്ടിക കളങ്ങള്‍ക്കും

1.മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ടതില്ലാത്ത കേസുകളില്‍ 30 ദിവസം

2.ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയാല്‍ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ട സംഗതിയില്‍ അവ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍

22

മരാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങള്‍

1.മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ടതില്ലാത്ത കേസുകളില്‍ 30 ദിവസം

2.ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയാല്‍ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ട സംഗതിയില്‍ അവ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍

23

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ / ട്യൂട്ടോറിയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍

1.മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ടതില്ലാത്ത കേസുകളില്‍ 30 ദിവസം

2.ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയാല്‍ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ട സംഗതിയില്‍ അവ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍

24

പന്നി , പട്ടി എന്നിവയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ലൈസന്‍സ്

1.മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ടതില്ലാത്ത കേസുകളില്‍ 30 ദിവസം

2.ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയാല്‍ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ട സംഗതിയില്‍ അവ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം

ഗ്രാമപഞ്ചാ

യത്ത് സെക്രട്ടറി

ഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍