ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വെബ്‌ സൈറ്റിലൂടെ

മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്‍ (1970 മുതല്‍) ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി www.cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാണ്.താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

<a href=’‘ >Click here

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും അവയുടെ നിബന്ധനകളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും അവയുടെ നിബന്ധനകളും

Click here to download

ജനപ്രതിനിധികള്‍

ഭരണസമിതി 2015