മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു

മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു

മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സന്പൂര്‍ണ്ണപെന്‍ഷന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി

25/01/2014 ന് മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സന്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »