എ.എഫ്.എസ് 2018-19

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

afs2018_19

എ.എഫ്.എസ് 2017-18 റിപ്പോര്‍ട്ട്

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ  എ.എഫ്.എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്  ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

AFS 2017_18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

afsfile

Budget 2018-19 Revised

budget1_19completed2

Budget2019-20

budget2019_20completed12

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

guna-list-2018-2019

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുതിയത്

ജീവക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലേലം സംബന്ധിച്ച്

file

ലൈഫ് അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

lifelist

lifelist1

ലേലം നോട്ടീസ്

ലേലം നോട്ടീസ്