2018-19 ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതികളുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018-19 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അഗതി കേരളം - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

അഗതി കേരളം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

2018-19 കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് - അപ്പീലുകള്‍ പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ്

വിജ്ഞാപനം

അര്‍ഹരുടെ ലിസ്റ്റ് - ഭവനരഹിതര്‍

അര്‍ഹരുടെ ലിസ്റ്റ് - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

സാധ്യത പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവര്‍

അപ്പീല്‍ നല്‍കിയതിലെ അനര്‍ഹരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക

വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക

ഭവന രഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് - 2017

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് - പരിഗണിച്ച അപേക്ഷകളും വിശദാംശങ്ങളും

2017 - ഗ്രീഷ്മോത്സവം

Continue Reading »

2016-17 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

മുള്ളൂര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2016-17 വര്‍ഷത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിലെ  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

  1. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍ 1
  2. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍ 2

Older Entries »