പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

മുല്ലശ്ശേരി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

17.7ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

19953
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9359
സ്ത്രീകള്‍

:

10594
ജനസാന്ദ്രത

:

1127
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1132
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.3
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

92.18
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85.02
Source : Census data 2001