മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം കാലാവധി
1 ഇ.വി.പാപ്പച്ചന്‍ 20-12-1963 മുതല്‍ 13-9-1968 വരെ
2 പി.എസ്.രാഘവന്‍ 24-11-1965 മുതല്‍ 2-8-1979 വരെ
3 സി.എ.ചന്ദ്രന്‍ 29-9-1979 മുതല്‍ 19-9-1995 വരെ
4 യു.എ.അശോകന്‍ 30-09-1995 മുതല്‍ 06-09-2000 വരെ
5 ഗീതാഭരതന്‍ 30-09-2000 മുതല്‍ 09-11-2004 വരെ
6 മോഹിനി പ്രഭാകരന്‍ 09-11-2004 മുതല്‍ 26-9-2005 വരെ
7 സി.എ.ബാബു 02-10-2005  മുതല്‍