ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-2020

beneficiary-list-2019-20

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക - 2017 -18

2017-18-beneficiary-list-sorterxlsx-211017

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീല്‍ പട്ടിക

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത - ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും  ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധനക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ്, ഐ സി ഡി എസ് ഓപീസ്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ഓപീസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൃഷി ഭവന്‍, ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ എന്നിവിയങ്ങളില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആയതിന്മേലുളള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ 10 വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

house Construction priority List

pmay-list

new-microsoft-office-word-document-_2_

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2016-2017

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബര്‍ 2നും 5നും നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി,കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ , കാസര്‍ഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളില്‍ നവംബര്‍ 2-ന് തിങ്കളാഴ്ചയും  കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ,പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍ , പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ നവംബര്‍  5-ന് വ്യാഴാഴ്ചയുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവുനവംബര്‍ം  7-നായിരിക്കും.  നവംബര്‍ പന്ത്രണ്ടിനു പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. . തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം മുതല്‍ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Election 2015 Draft Voters List

Election 2015 Draft Voters List

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

Older Entries »