ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

audit-report-2017-18

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

annual_report-1-2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

annual_report-2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

rptb1schedule

rptbalancesheet2

rptbalancesheetschedule

rptcashflow1

rptieschedules

rptincomeandexpenditure1

rptledgertrialbalance

rptrp

rptrpschedules1

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2019-2020

balancesheet1

balancesheet2

balancesheet3

cashflow

incomeandexpenditure1

incomeandexpenditure2

receiptandpayment1

receiptandpayment2

trialbalance

കോവിഡ് - 19 - പ്രതിരോധ ജാഗ്രത - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ

സൌജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹരായവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ward-1-p

ward-1-part-2

ward-2-part-1

ward-2-part-2-

ward-3-part-2-

ward-3-part-1

ward-4-part-1

ward-4-part-2

ward-5-part-1

ward-5-part-2

ward-6-part-1

ward-6-part-2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

grama-sabha-list-beneficiary-list-201920-1

അധിക ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

201819-additional-061220181

201819-additional-11012019

സാധൂകരിച്ച ലിസ്റ്റ് 2017-18

201718-ratifiied-list-06122018

201718-ratifiied-list-11012019