ഫോട്ടോ ഗാലറി

_ran15301_ran1529_ran1534_ran1536_ran1538-copy_ran1546_ran1542

2018-19 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

2018-19-list-1

2018-19-list-2

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ പ്രഖ്യാപനവും പ്രതിജ്ഞയുംimg_20180605_122001_hdrimg_20180605_122033_hdrimg_20180605_122048img_20180605_122053

പൂമല പ്രാഥമിക ആര്യോഗ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം

പൂമല പ്രാഥമിക ആര്യോഗ കേന്ദ്രം ബഹു ആര്യോഗ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ഷൈലജ ടീച്ചര്‍ ഉദ്ഘാടനം  ചെയ്യുന്നു

img-20180601-wa0013img-20180601-wa0014img-20180601-wa0018img-20180601-wa0015img-20180601-wa0022img-20180601-wa0046img-20180601-wa0039img-20180601-wa0024img-20180601-wa0025img-20180601-wa00291

തിരുത്ത്

ടെണ്ടര്‍ സംബന്ധിച്ച് തിരുത്ത്  , 19/05/2018 ലെ വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ G77821/2018 ലെ 3-ാം   നിബന്ധന റദ്ദ് ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള തിരുത്ത്, തപാല്‍ നേരിട്ടു വാങ്ങുന്നതാണ്. tiruthu

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജാഗ്രതോത്സവം 2018 ദ്വിദിന ക്യാമ്പ് ഫോട്ടോ കളക്ഷന്‍

img-20180513-wa0001img-20180513-wa0003img-20180513-wa0018img-20180513-wa0017img-20180513-wa0016img-20180513-wa0015img-20180513-wa0014img-20180513-wa00131img-20180513-wa0012img-20180513-wa0011img-20180513-wa0010img-20180513-wa0009img-20180513-wa0008img-20180513-wa0007img-20180513-wa0006img-20180513-wa0005img-20180513-wa0003img-20180513-wa0001

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പാലിയേറ്റിവ് കെയര്‍ വളണ്ടിയര്‍ പരിശീലന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ബിന്ദു ബെന്നി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

img-20180308-wa0027img-20180308-wa0030

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

img-20180308-wa0008img-20180308-wa0007img-20180308-wa0013img-20180308-wa0012img-20180308-wa0011img-20180308-wa0010img-20180308-wa0009

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഭാ കേന്ദ്രം

1243

അക്രഡിറ്റ് ഓവര്‍സീയറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

apf¦p¶¯pImhv {Kma]©mb¯nse Hgnhp h¶ almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸p]²Xnbnse Hcp A{IUnäv HmhÀkobdpsS Hgnhnte¡v \nÝnX tbmKyXbpÅhcnð (ASnØm\ tbmKyX Unt¹ma C³ knhnð F©n\obdnwKv) \n¶pw At]£IÄ £Wn¨psImÅp¶p. At]£IÄ 22/02/2018 mw Xn¿Xn 5 PM hsc {Kma]©mb¯v Hm^oknð kzoIcn¡p¶XmWv.

Older Entries »