മുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം -

Page 1
Page 2
Page 3

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി കരട് വാര്‍ഡ് വിഭജന റിപ്പോര്‍ട്ട്

അനുബന്ധം -1 (മുക്കം മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍) Click here

അനുബന്ധം -2 (മുക്കം മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി വാര്‍ഡ് വിഭജന റിപ്പോര്‍ട്ട്) Click here

അനുബന്ധം -4 (വാര്‍ഡ് വിഭജന പട്ടിക) - Click here

മുക്കം മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി ഭൂപടം Click here

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015, മുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 21 വാര്‍ഡുകളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റ്

1. തെച്യാട് - Booth.1 - Booth.2

2.കല്ലുരുട്ടി - Booth.1 - Booth.2

3.തോട്ടത്തിന്‍ കടവ് - Booth.1 - Booth.2

4.നെല്ലിക്കാപ്പൊയില്‍ - Booth.1 - Booth.2

5.നീലേശ്വരം - Booth.1 - Booth.2

6.മുത്തേരി - Booth.1 - Booth.2

7. അഗസ്ത്യന്‍മുഴി - Booth 1 - Booth 2

8.മുക്കം - Booth.1 - Booth.2

9.കയ്യിട്ടാപ്പൊയില്‍ -Booth1. - Booth.2

10.കച്ചേരി - Booth.1 - Booth.2

11.ചേന്ദമംഗല്ലൂര്‍ - Booth 1 - Booth 2

12.പുല്‍പറമ്പ് - Booth.1 - Booth.2

13.പൊറ്റശ്ശേരി- Booth.1 - Booth.2

14.വെസ്റ്റ് മണാശ്ശേരി - Booth.1 - Booth.2

15.വെസ്റ്റ് മാമ്പറ്റ - Booth.1 - Booth.2

16.ചെറുത്തടം- Booth1 - Booth.2

17.മണാശ്ശേരി - Booth.1- Booth.2

18.മുത്താലം - Booth.1- Booth.2

19.വെണ്ണക്കോട് - Booth.1 Booth.2

20.മുണ്ടുപാറ - Booth.1- Booth.2

21.പൂളപ്പൊയില്‍- Booth.1- Booth.2

മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് - 2014-2015

മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് - 2014-2015
click here

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍