വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍
മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mayyanadpanchayat
ഇളംപള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elampalloorpanchayat
തൃക്കോവില്‍വട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thrikkovilvattompanchayat
കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottamkarapanchayat