പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കൊല്ലം
ബ്ലോക്ക് 
:
മുഖത്തല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
80.11 ച.കി.മീ
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
15
ജനസംഖ്യ
:
254143
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
126324
സ്ത്രീകള്‍
:
127819
ജനസാന്ദ്രത
:
3172
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1012
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
90.82
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
94.61
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
87.11
Source : Census data 2001